sobota
2. prosince 2023
svátek slaví Blanka
Zahrady a zámek v Kroměříži
© Foto: Miroslav PilátZahrady a zámek v Kroměříži patří už 25 let do prestižního klubu památek UNESCO

KROMĚŘÍŽ: 16. listopadu 2022 uběhlo 50 let od přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V prosinci letošního roku si čtvrt století od zařazení na prestižní seznam světové organizace připomenou kromě jihočeských Holašovic také „Hanácké Athény“, arcibiskupská Kroměříž. Naplánována je při této příležitosti řada jedinečných akcí, jejichž pořadatelem je také Klub UNESCO v Kroměříži, který zápis inicioval a měl na něm lví podíl. Rok 2023 je v Kroměříži vůbec plný řady významných výročí. Proč bychom měli právě letos turisty oblíbené město navštívit, se dozvíte v rozhovoru s předsedkyní Klubu UNESCO v Kroměříži, paní MUDr. Evou Novákovou.

od 25.05.2023 do 26.05.2023
Autor článku: 
Irena Koušková

Paní MUDr. Eva Nováková se mimořádně a dlouhodobě angažuje v oblasti kultury ve městě Kroměříž. Je spoluzakladatelkou klubu UNESCO v Kroměříži, který je výjimečnou občanskou iniciativou v rámci celé ČR a paní doktorka Nováková v něm působí jako předsedkyně. Podílela se na zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Iniciovala mnoho i mezinárodních setkání odborníků v oblasti kulturního dědictví a také konferencí zaměřených na lidská práva, dobrovolnictví, ochranu a využívání památek UNESCO. Nadále je hybatelkou a duší dalších významných kulturních a uměleckých počinů v Kroměříži, jako je festival „Hudba v zahradách a zámku“. Čtyři roky působila jako místostarostka města Kroměříž, čtyři roky jako poslankyně ČNR ve výboru pro kulturu a vzdělávání, dva roky jako senátorka Parlamentu ČR. Oceněním práce paní doktorky je také její členství v České komisi UNESCO.


 

Je správné uvádět v souvislosti se zápisem Kroměříže na Seznam UNESCO v pořadí nejprve zahrady a až poté zámek?

Obě zahrady, tedy Květná i Podzámecká, jsou opravdu svojí původností a architekturou zcela mimořádné, a to i ve světovém měřítku, a proto název zapsané památky je i v certifikátu o zápisu takto uveden. Nelze však opomenout i návaznost na zámek s unikátní galerií, se sbírkami hudebními, ale i mincovními a medailérskými, a rovněž ceněnou knihovnu. Zapsanou památku tvoří komplex zahrad a zámku.

 

Klub UNESCO Kroměříž vznikl dne 9. září 1991 a významně se zasloužil o zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži do Seznamu světového dědictví UNESCO dne 5. prosince 1998. Založili jste klub, tedy neziskový spolek, s jasným cílem zařadit Kroměříž mezi elitní výběr památek pod ochranou UNESCO. To je dodnes zcela mimořádná záležitost v rámci celé České republiky. Na začátku 90. let vás musela určitě popohánět chuť dostat Kroměříž do prestižní společnosti nejvýznamnějších památek světa…

Právě tato snaha byla hlavním cílem zakládajících členů Klubu, navíc spojená i s myšlenkou dostat naše město „zpátky do Evropy“. Co lepšího a výjimečného jsme mohli nabídnout než naše mimořádné a zachované historické dědictví?

 

Klub vedete od roku 2004. Jaké jsou největší výzvy pro jeho další činnost? Co vás žene vpřed dnes?

Jsem i po 32 letech činnosti Klubu přesvědčena, že péče o tak vzácné historické dědictví, a to i o vše, co se děje okolo, v něm a v souvislosti s ním, nikdy nesmí skončit. Nestačí jen být na toto bohatství patřičně hrdí, ale je nutné se také o něj náležitě starat. A kdo jiný by neměl kulturní dědictví spouštět z očí, než občané města. Velkou výzvou je přitáhnout i mladší, vždyť my zakladatelé jsme již o 32 roků s Klubem zestárli a bohužel mnozí již nežijí.

Novou výzvou a iniciativou Klubu je realizace památníku díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Kroměříži. V dějinách našeho města nenajdeme osobnost, která by podobně významným způsobem ovlivnila jeho podobu až do současnosti. Připravovaný památník chápeme jako poctu symbolu, který odráží naše uvědomění síly kulturních kořenů inspirujících nás i dnes. Zároveň by památník byl významným výtvarným počinem pro zvelebení veřejného prostoru. Ostatně obdobně se Klub UNESCO v duchu připomínání významných symbolů podílel na realizaci sochy Olbrama Zoubka – Lotovy ženy na místě zničené synagogy, nebo realizací Lavičky Václava Havla.

 

Klub se stará o kulturní využití zámku a zahrad, organizuje festivaly, koncerty, konference, přednášky, ankety a podobně. Které akce, jež pravidelně pořádáte, považujete za stěžejní? Chystáte letos něco mimořádného vzhledem k výročí 25 let od zápisu na seznam UNESCO?

Především pro odbornou veřejnost, ale i pro majitele a správce historických zahrad je určena konference Historické zahrady Kroměříž 2023 „Zahradní umění v památkách světového dědictví“, která se uskuteční ve dnech 25.–26. 5. 2023 v Balkonových sálech Arcibiskupského zámku. Konference pořádá Klub UNESCO od r. 1998 cca ve dvouletých intervalech. Téma pro rok 2023, vzhledem k výročí zápisu zahrad a zámku, se bude vztahovat především ke  kroměřížským, českým a evropským zahradám „památek UNESCO“.

Pro veřejnost na 16. červen připravujeme Slavnostní setkání ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Bude reminiscencí na slavnostní shromáždění starostů okresu Kroměříž a významných hostů, které se konalo při převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na Seznam světového dědictví UNESCO. Účastníci tehdy schválili MEMORANDUM o společné péči o tyto památky a odhalili pamětní desky na zámku a zahradách. K této příležitosti bude vydán PAMĚTNÍ TISK. Jeho obsahem bude: obnovené Memorandum, certifikát o zápisu, základní prezentace zahrad a zámku, texty zainteresovaných osobností.                                                                                               

Při této příležitosti zahájíme putovní výstavu: Arcibiskupský zámek a zahrady 25 let na Seznamu světového dědictví UNESCO. Z návštěvnického centra Arcibiskupského zámku bude přenesena na radnici, následně do budovy Zlínského kraje. Na velkoplošných panelech představí textem a obrazovými přílohami důležité události 25 let po zápisu na Seznam světového dědictví.

V neposlední řadě myslíme i na děti. Pozveme je na Podzámecké radovánky a do galerie na Sen biskupa Karla. Zámeckou galerií a kabinety provede díky interaktivní aplikaci sám biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, zakladatel obrazové sbírky.

 

Vaše činnost se ale neomezuje jen na podporu památek a života v nich. Součástí klubu je také sekce Vědy a techniky…

6. října uspořádáme ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Muzeem umění Olomouc – Arcidiecézním muzeem Noc vědců, letos na téma Tajemství. Sekce již 15 let pořádá besedy a Science cafe na různá témata vědy a techniky, lektory jsou osobnosti spjaté s městem nebo jeho okolí. Tuto činnost ocenila opakovaně naše čestná členka, prof. Helena Illnerová.

 

Ale zpátky ke kultuře. Klub nejen nejrůznější akce v památkově chráněných prostorách pořádá, ale také dbá o ochranu a prezentaci kulturního dědictví. Např. se kriticky vymezil vůči necitlivému umisťování moderního umění v historických zahradách… (https://mistnikultura.cz/soucasne-umeni-v-historickych-zahradach). Nehrozilo někdy Kroměříži pozastavení členství mezi památkami UNESCO nebo vyškrtnutí ze seznamu z opravdu závažných důvodů? Byl v nějaké kauze hlas Klubu zásadní?

Zásadní bylo upozornění na necitlivé pořádání výstav současného umění v Podzámecké zahradě. Pod záštitou České komise pro UNESCO jsme v r. 2021 uspořádali na toto téma konferenci a výsledkem je metodické doporučení NPÚ pro takové výstavy. V současnosti opět upozorňujeme všechny kompetentní instituce na snahu část Podzámecké zahrady využívat a upravit na sportovní areál, což by samozřejmě narušilo její původní autentickou podobu.

 

Obě zahrady, tedy jak Květná, tak Podzámecká, byly soukromou neziskovou organizací, Světovým památkovým fondem (WMF), jejímž cílem je záchrana ohroženého architektonického a kulturního dědictví na celém světě, zařazeny mezi 100 nejohroženějších světových památek pro rok 2008. O co tehdy šlo?

Jednalo se především o velmi zanedbaný stav Květné zahrady. Paradoxně to ale pomohlo realizovat velký projekt Národního centra zahradní kultury. Zde výrazně přispěla dotace z fondů EU a Květná zahrada byla zvelebena do původní podoby.

 

Na webu klubu odkazujete také na školy UNESCO, kterých je v Kroměříži hned pět z celkového počtu 53 nacházejících se v České republice. Úlohu národního koordinátora tohoto projektu v České republice vykonává Sekretariát České komise pro UNESCO. Jaká je role vašeho Klubu pro školy kroměřížské?

S přidruženými školami UNESCO úzce spolupracujeme, jsou kolektivními členy Klubu, podílí se na našich akcích. Nejméně dvakrát ročně se scházíme k vzájemné informaci a koordinaci akcí.

 

Jaká je spolupráce Klubu se zámkem, městem? Média si nedávno všímala zvláště majetkového vyrovnání s Arcibiskupstvím olomouckým a dění kolem změny vlastnictví zámku a zahrad, jejichž vyústěním je stav, kdy Arcibiskupský zámek patří církvi a Květná zahrada zůstala státu. Byl v této věci nějak aktivní také Klub?

Od založení Klubu je spolupráce s vedením zámku i města podstatná pro naši činnost a jsme přesvědčení, že akce klubu významně přispívají ke kulturnímu životu města i ochraně historického dědictví. Majitel zámku a obou zahrad byl po staletí jeden. V rozdělení spravování památky jsme viděli možné problémy. Obrátili jsme se s výzvou na nové majitele ale i město, aby památka byla nadále respektována jako celek, a vyzvali jsme k maximální spolupráci. Závažný problém má teď po majetkovém rozdělení Podzámecká zahrada, která přišla o veškeré hospodářské zázemí, včetně strojového vybavení. Navíc je velmi navštěvovaným veřejným parkem bez vstupného na rozdíl od Květné zahrady.

 

Co podle vás přinesl Kroměříži zápis na Seznam UNESCO kromě prestiže a zvýšeného zájmu turistů? Co ještě Kroměříži chybí, aby se vyrovnala jiným „unescovým“ městům podobné velikosti?

Velkou bolestí ostatně jako ve všech městech je možnost parkování, o víkendech problém se stravováním, občerstvením. Je nejvyšší čas zabývat se cestovním ruchem jinak než jeho finančním přínosem. Poznávání historického dědictví nepochybně přispívá ke kulturnosti, znalosti historie, estetickému cítění a to je dobré občanům poskytnout. Jak ale nenarušit život v místech velké a zejména nárazové návštěvnosti a neohrozit samotné památky? To je a bude narůstající problém.

 

Řada tuzemských turistů už v Kroměříži někdy byla. Proč by se měli opět vrátit a proč právě letos? Kam byste je pozvala kromě zrekonstruovaného Sněmovního sálu a nově opravené zámecké obrazárny?

Doporučila bych především navštívit některý z koncertů festivalu Hudba v zahradách a zámku. Každý z koncertů bude hudebním zážitkem, ale i prostředí skleníku a rotundy Květné zahrady jej umocní. Za návštěvu stojí i Muzeum Kroměřížska s památníkem Maxe Švabinského nebo obnovený areál „Octárny“ – bývalý františkánský klášter s lunetami Švabinského.

 

K zápisu kroměřížských památek na seznam UNESCO pomohly prý i děti ze zdejší základní umělecké školy…

Kroměříž navštívil hodnotitel zahrad a zámku pro zápis, komisař UNESCO De Jong v doprovodu Mgr. Michala Beneše. Když procházeli okolo kroměřížské ZUŠ, kde se ozývala hudba, zpěv…, vešli do budovy a setkali se s naplněnou budovou zpívajících, hrajících na různé nástroje, malujících, tančících dětí. De Jong pod dojmem z atmosféry v ZUŠ prohlásil, že nemá obavy o budoucnost péče o památky v Kroměříži.

 

Závěrem roku 2022 končilo české předsednictví v Radě Evropské unie. Při této příležitosti vystoupily děti ze základních uměleckých škol na pozvání vaší dcery, europoslankyně Michaely Šojdrové, v Evropském parlamentu. A prý to byl zcela mimořádný zážitek, který uchvátil všechny přítomné. Mezi pozvanými „zuškami“ byla také vaše, kroměřížská. Je umělecké vzdělávání právě tím fenoménem, kterým na sebe může Kroměříž ve světě upozornit?

Jsem přesvědčena, že již upozornila, neboť celá akce byla v kroměřížské režii. Nešlo jen o samotná hudební vystoupení s úžasným ohlasem, tedy aplausem poslanců vestoje, ale o představení základního uměleckého vzdělávání na příkladu Kroměřížské ZUŠ ve výboru Evropského parlamentu pro vzdělávání a kulturu.

Odkazy na vystoupení dětí ZUŠ:

Sestřih z vystoupení č. 1: https://youtu.be/QCKjwzK-HhM

Sestřih z vystoupení č. 2: https://youtu.be/SgY3jJX8yIE

Celý záznam: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/czech-presidency-european-year-of-youth-2022-closing-event_20221206-1400-SPECIAL-OTHER

(první část záznamu je panelová diskuse, která byla jednou ze součástí závěrečného bloku konference, koncert začíná na 15:27).

 

www.unesco-kromeriz.cz 

Mohlo by vás také zajímat...

BOHUMÍN: "Maryšku jsme založili jako literárně - dramatický klub. Spektrum působnosti sdružení se ale postupem let rozšířilo do nejrůznějších oblastí (besedy, literární večery, přednášky, výstavy, multižánrové akce a festivaly, autorská tvorba, filmový klub apod.)," uvádí na svém webu členky bohumínského spolku Maryška. Představujeme jeho aktuální aktivity v závěru letošního a začátkem příštího roku.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Lidová kultura, Ostatní
Co se děje
01.12.2023

ZLÍN: V pátek 24. listopadu proběhlo v pražském Rudolfinu slavnostní předávání cen prestižní soutěže „Stavba roku“. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které obdrželo od jeho pořadatelů pozvání, zde zastupoval jeho ředitel Pavel Hrubec.

Zlínský kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Architektura, Památky, Soutěže a festivaly
Co se děje
01.12.2023

ČR: Charitativní díl soutěže StarDance, který Česká televize odvysílala v sobotu 25. listopadu se postaral o absolutní rekord ze všech odvysílaných charitativních dílů pořadu. Celková vybraná suma pro Centrum Paraple činí 25 174 220 Kč. Slavnostního předání šeku se v silném zastoupení zúčastnily osobnosti spojené s pořadem StarDance a zástupci Centra Paraple. Za Českou televizi šek předala vedoucí komunikace a korporátního partnerství Jana Mrákotová.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Divadlo a tanec, Soutěže a festivaly
Co se děje
30.11.2023

ŽATEC, ČR: Česká republika opět potvrdila, že je světovou velmocí, co se týče zápisů na seznam kulturního dědictví UNESCO. V pondělí dne 18. září 2023 bylo na zasedání Výboru pro světové dědictví, které se konalo v saudskoarabském Rijádu, rozhodnuto o zařazení chmelařské krajiny a města Žatec, jejího centra, na prestižní seznam světového dědictví pod názvem Žatec and the Landscape of Saaz Hops. ČR se tudíž může pyšnit vůbec první chmelařskou krajinou na světě, která nese značku UNESCO. Na úspěšné nominaci se podílelo mnoho subjektů; my jsme s několika dotazy oslovili site managera památky světového dědictví, pana Jaroslava Špičku, bývalého místostarostu města Žatce, v současnosti též ředitele Chrámu Chmele a Piva, p. o.

Celá ČR, Ústecký kraj
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Památky
Články a komentáře
29.11.2023