čtvrtek
3. prosince 2020
svátek slaví Svatoslav
LOGO
© ČTČeská televize uspořila loni oproti rozpočtu 205 milionů

PRAHA-ČR: Česká televize hospodařila v loňském roce v souladu s rozpočtem schváleným Radou České televize. Celkové náklady byly ve srovnání s rozpočtem o 205 milionů Kč nižší. V loňském roce se ČT zároveň s podílem 29,99 % stala nejsledovanější českou stanicí, její vysílání každý týden oslovilo průměrně 74 % populace. Výsledek hospodaření a podíl na diváckém trhu představují jedny z důležitých kritérií, která posuzuje Rada ČT při projednávání bonusu generálního ředitele.

Autor článku: 
Karolína Blinková

Kritéria pro určení a přiznání bonusu vyplývají ze smluvní Dohody o sjednaných pracovních podmínkách schválené Radou ČT dne 28. 6. 2017 a skládají se z vyhodnocení hospodářských výsledků (dodržování rozpočtu a vyrovnané náklady a výnosy), úrovně televizního vysílání (kvalita programu a podíl na trhu), manažerských výsledků a plnění dalších povinností (například dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT, plnění usnesení Rady a komunikace s ní, komunikace s veřejností atp.).

 

Hospodářské výsledky ČT 2019

V roce 2019 hospodařila Česká televize s vyrovnaným rozpočtem, celkové náklady ČT dosáhly výše 6,47 miliardy Kč, a byly tak ve srovnání s rozpočtem o 205 mil. Kč nižší. U třech hlavních nákladových druhů (mzdové, výrobní a provozní náklady) bylo v porovnání s rozpočtem dosaženo celkové úspory ve výši 46 mil. Kč. Další úspory dosáhla ČT například v investicích do přechodu na DVB-T2. U výnosů z podnikatelské činnosti bylo dosaženo o 25 mil. Kč lepšího výsledku, než bylo plánováno.

V roce 2019 hospodařila Česká televize i v souladu s dlouhodobými plány schválenými Radou České televize. Dlouhodobé plány platné pro rok 2019 předpokládaly stav finančních prostředků k 31. 12. 2019 ve výši 1,3 miliardy Kč. Tento cíl byl naplněn, Česká televize měla k 31. 12. 2019 disponibilní finanční prostředky o 297 mil. Kč vyšší.

Dlouhodobé plány předchozího vedení ČT předpokládaly že, po výstavbě studia v Brně a omezení vlastní tvorby, bude na konci roku 2015 stav finančních prostředků ČT 1,4 miliardy. Česká televize však dokázala i při výstavbě brněnského studia, spuštění nových kanálů a posílení výroby udržet finanční prostředky na hodnotě 1,6 miliardy, a to ještě v roce 2019.

 

Úroveň televizního vysílání

Česká televize jako celek dosáhla v roce 2019 v cílové skupině 15+ podílu na sledovanosti 29,99 % a stejně jako v roce předchozím se stala vedoucím vysílatelem na českém televizním trhu. Celkový průměrný týdenní zásah programů České televize činil v loňském roce 74 %. Zásah České televize je dlouhodobě stabilní a je na vyšší úrovni, než si pro zásah stanovila britská BBC (70 %).

Nejvyšší podíl na sledovanosti měl v roce 2019 tradičně hlavní program ČT1 s hodnotou 16,54 %. Jedná se přitom o nejlepší výsledek ČT1 za posledních 6 let. Stabilní sledovanost dlouhodobě vykazuje i kanál ČT2. Podíl zpravodajského kanálu ČT24 na divácích činil 3,94 %. Meziročně došlo k poklesu o 0,44 p. b. Ten byl způsoben především absencí významných domácích voleb. Sportovní kanál ČT sport zaznamenal celodenní podíl na sledovanosti 3,50 %. ČT24 i ČT sport nadále zůstávají nejúspěšnějšími veřejnoprávními tematickými programy v Evropě.

Meziročně vzrostl podíl dětského kanálu ČT :D. V cílové skupině 4-12 let dosáhlo Déčko ve svém vysílacím čase podílu 28,22 %. Jedná se tak o meziroční nárůst o 1,76 p.b. Kvalitativní hodnocení ČT :D dosáhlo u rodičů a dětí vysoké celkové hodnoty 88 %, meziročně nedošlo ke změně. Kulturní kanál ČT art dosáhl v minulém roce podílu na publiku ve svém vysílacím čase (20:00-6:00) hodnoty 0,92 %. Meziročně došlo k nárůstu i v prime-time (20:00-23:00), a to na hodnotu 0,95 %.

Kvalitativní parametry jsou dlouhodobě stabilní, celková hodnota spokojenosti s pořady České televize meziročně vzrostla o 1 procentní bod na 83 %, index originality za celou ČT činil 62 %. U indexu zaujetí zaznamenala ČT meziroční nárůst o 4 p. b., a to na hodnotu 71 %. Meziročně o 1 p. b. vzrostla spokojenost s pořady na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24. Tradičně nejvíce jsou diváci spokojeni s vysíláním kanálů ČT2, ČT sport a ČT art.

Index důvěryhodnosti České televize dosáhl v roce 2019 hodnoty 63 %. S výrokem „Česká televize je důvěryhodná“ rozhodně nebo spíše souhlasilo 68 % respondentů. Vysoká důvěryhodnost České televize se potvrzuje v době mimořádných událostí a v rámci evropského srovnání Česká televize dosahuje těch nejvyšších hodnot. Ukazují to i aktuální průzkumy veřejného mínění realizované v roce 2020, kdy si osm z deseti diváků myslí, že v době mimořádných událostí je role zpravodajství České televize nepostradatelná.

Stabilní hodnocení Česká televize registruje také u hlavní zpravodajské relace Události, která je dlouhodobě vnímána jako jednoznačně nejdůvěryhodnější hlavní zpravodajská relace na českém televizním trhu. Události takto v trackingovém výzkumu označily více než tři pětiny všech respondentů (62 %), zatímco hlavní zpravodajské relace dvou největších komerčních vysílatelů považuje za nejdůvěryhodnější méně než pětina dotázaných (17 %, resp. 16 %).

 

Manažerské výsledky a plnění dalších povinností

Česká televize dbala v roce 2019 na dodržování právních předpisů, o čemž svědčí setrvale nízký počet soudních sporů a přestupkových řízení. Etický panel České televize se v roce 2019 zabýval dvěma podněty na pořady České televize, přičemž ani v jednom případě neshledal porušení Kodexu ČT.

Rada ČT zároveň v průběhu roku 2019 nekonstatovala žádné nesplněné úkoly, povinnosti nebo nedostatky v komunikaci ze strany generálního ředitele. Pro výkon kontrolní činnosti si Rada ČT v roce 2019 vyžádala a v souladu se schváleným harmonogramem obdržela 35 zpráv a informačních materiálů. Doplňující materiály nad rámec schváleného ročního harmonogramu nebo dodatečná upřesnění byly Radě předloženy na základě jejích požadavků a v souladu s přijatými usneseními.

Česká televize zajistila svými komunikačními aktivitami v roce 2019 široký přístup veřejnosti k informacím o svých aktivitách, programu a o naplňování svých povinností a byla předmětem 13 214 mediálních výstupů.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR-OLOMOUC: Moravská filharmonie spolu s Arcibiskupstvím olomouckým připravuje na 7. prosince slavnostní benefiční koncert. Připomene jím významná jubilea tří velikánů hudebního světa: Beethovena, Martinů a Dvořáka. Adventní koncert zazní v podání špičkového hudebního souboru Trio Martinů a Moravská filharmonie ho divákům zprostředkuje živě díky online přenosu přímo z krásné dvorany Arcibiskupského paláce. Koncert je pro všechny posluchače zdarma, dobrovolné příspěvky od posluchačů poplynou na podporu projektů Charity Česká republika. Záštitu nad koncertem převzal Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a metropolita moravský.

Celá ČR, Olomoucký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Hudba, Památky
Co se děje
03.12.2020

ČR: Jak se potýká s dopadem koronaviru umělecká sféra a do jaké míry jednotlivým oborům může pomoci dotační program COVID-Kultura II? Dosáhne na něj každý, kdo má nárok? Zeptali jsme se Jana Julínka, zakladatele a vedoucího Divadla RePublika.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Divadlo a tanec, Ostatní
Nepřehlédněte
02.12.2020

ČR-PRAHA: Kde roste nejstarší pražský strom? Jak se střílelo pražské poledne? Kam se ztratil originál zakládací listiny Karlovy univerzity? Kdo byl pivní král? A devadesát dalších příběhů z historie staré Prahy přináší kniha oblíbená u čtenářů i průvodců po Praze. Vydává Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Památky, Vzdělávání
Co se děje
01.12.2020

BOHUMÍN: Koronavirus a s ním související přísná hygienická opatření nikoho nešetří. Bohumínští kvůli němu letos přišli o tradiční vánoční jarmark i rozsvěcování vánočních stromů s koncertem a ohňostrojem. Obě akce byly v plánu o předešlém víkendu. Letošní první adventní neděli tak lidé rozjímali doma a slavnostně nazdobené stromy na zdejším náměstí T. G. Masaryka rozsvítili elektrikáři v tichosti a bez diváků. Tereza Rezková, která Bohumíňákům měla u této příležitosti zazpívat, vzkázala, že dorazí příští rok.

Moravskoslezský kraj
Instituce a kulturní zařízení, Lidová kultura
Co se děje
03.12.2020