sobota
26. září 2020
svátek slaví Andrea
Generální ředitel NTM Horymír KubíčekMuzeum na kolejích

Autor článku: 
Ludmila Kučerová

<p>PRAHA: V samotném centru hlavního města vzniká nejmodernější muzeum železnice v Evropě. Vystavené exponáty představí kolejovou dopravu od prvopočátku v padesátých letech 19. století po současnost.</p> <p>Už v listopadu roku 2000 rozhodla vláda České republiky o zřízení Železničního muzea. V roce 2002 byla k tomuto účelu vyčleněna historická část lokomotivního depa Praha Masarykovo nádraží, jehož kořeny spadají do samých počátků parostrojních železnic na území republiky. Zde umístěné empírové objekty z roku 1845 i pozdější ze 70. let 19. století jsou cennými doklady dobové železniční architektury a jako takové byly i prohlášeny za kulturní památky. „Kde jinde vyprávět příběh železnice, než v prostorách, které jsou samy historickou kronikou české železnice,“ říká Horymír Kubíček, ředitel Národního technického muzea pod které výstavba Železničního muzea spadá.<br />
Rozsáhlá sbírka Železničního muzea, která je podle odborníků jedna z nejkvalitnějších na světě, umožní postavit ojedinělou historickou kroniku železnice přímo v centru turistického ruchu.<br />
Expozice mají být rozmístěné na sedmi místech ve dvoupodlažních budovách a ve venkovním areálu.<br /> Z historického pohledu byla železniční sbírka založena a systematicky doplňována již od okamžiku založení Technického muzea království českého v roce 1908.<br />
Více k historii zde </p> <p>S dokončením muzea se počítalo již v roce 2012, tedy za necelé 3 roky. Zda je to možné stihnout, ale nejen na to, se ptáme ředitele Národního technického muzea Horymíra Kubíčka: </p> <p>Jsou pozemky v lokalitě Masarykova nádraží určené na vznik železničního muzea ve vlastnictví státu, potažmo NTM?</p> <p>Ano, objekty bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží s příslušnými pozemky jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodaření s nimi má Národní technické muzeum.</p> <p>Je vydáno stavební povolení?</p> <p>Obnova střech lokomotivního depa, které jsou poškozeny dřevokaznými škůdci a jejich stav byl odborně vyhodnocen jako havarijní, probíhá v souladu se závazným stanoviskem příslušných orgánů památkové péče a ustanoveními stavebního zákona. Magistrát hl. města Prahy rovněž oficiálně potvrdil, že obnova depa a výstavba Železničního muzea není v rozporu se stávajícím ani připravovaným příslušným územním plánem.</p> <p>Kde si mohou zájemci prohlédnout studii využití bývalého lokomotivního depa?</p> <p>Studie byla v březnu představena zřizovateli a slouží jako jeden z podkladů pro zpracování projektové dokumentace. Současně je základem pro libreto stálých expozic a návštěvnického zázemí budoucího Železničního muzea NTM. Součástí areálu bude například hala funkčních parních strojů a řada železničních vozidel. V současné době probíhá připomínkování studie a upřesnění technického zadání pro jednotlivé sály budoucího ŽM. Po vyhodnocení připomínek a podnětů bude studie umístěna na webových stránkách NTM. </p> <p>Dle dostupných dokumentů je realizace naplánovaná na období 2009 – 2012. Můžete, prosím, naše čtenáře informovat, v jaké fázi se nyní výstavba ŽM nachází? </p> <p>V návaznosti na uvolňování finančních prostředků zřizovatelem, byla po provedení rozsáhlých stavebně technických a stavebně historických průzkumů v letech 2008 – 2009 připravena stavební obnova střech lokomotivního depa, poškozených dřevokaznými škůdci a hnilobou. V současné době jsou objekty již předány stavební firmě a probíhá příprava staveniště v realizaci obnovy střech.<br /> Předpokladem realizace obnovy unikátních historických staveb a dostavby Železničního muzea je kvalitní architektonický projekt, pro který shromažďujeme nutné podklady. Zároveň musíme připravit restaurování sbírkových předmětů (včetně železničních vozidel), které budou v muzeu vystaveny. Rádi bychom muzeum otevřeli veřejnosti co nejdříve, vše však záleží i na uvolnění finančních prostředků.</p> <p>Můžete se zmínit o sbírkových předmětech; o jejich získávání a restaurování?</p> <p>Dnes je ve sbírkách Železničního muzea přes 140 historických kolejových vozidel a z toho je 42 parních lokomotiv (35 normálně rozchodných a 7 úzkokolejných). Mimo to ŽM sbírá i další doklady historie železnic jako je zabezpečovací zařízení, prostředky údržby tratí, technické části vozidel, historické kolejnice s vročením, ale i život na železnici dokreslující drobné předměty jakými jsou třeba originální vybavení železničních stanic, uniformy apod.<br />
Sbírkové prostředky restaurujeme jednak z prostředků našeho muzea a MKČR, ale restaurování a údržba železničních vozidel je velmi nákladná. Proto spolupracujeme s řadou subjektů. Ty nám pomáhají pod naším dohledem s údržbou a ve vybraných případech i s provozováním historických vozidel. V tomto roce se nám podařilo sponzorsky zajistit opravu dieselelektrické lokomotivy z roku 1967, kterou za více než 2,5 mil. Kč nechal pro NTM opravit Výzkumný ústav železniční a.s.</p> <p>Kde je takové množství obrovských (a těžkých) exponátů uloženo, a jaké podmínky jsou nutné pro jejich uskladnění?</p> <p>NTM disponuje malou kolejovou halou v depozitárním areálu NTM v Čelákovicích, ale pro uložení většiny sbírkových kolejových vozidle využíváme dvě tzv. rotundy bývalého chomutovského depa, které máme pronajaty od Českých drah a.s., a v nichž jsou lepší klimatické a prostorové podmínky k uložení sbírky Železničního muzea.</p> <p>Pomáhá Vám občanská společnost, např. nadšenci pro železnici a „mašinky“? </p> <p>Máme uzavřeny desítky partnerských smluv se spolupracujícími spolky, občanskými sdruženími, vysokými školami, muzei atd. V rámci jednotlivých technických oborů pořádá naše muzeum pro odborníky každoroční oborové semináře a setkání s výměnou zkušeností, kontaktů a informací.<br />
Některá železniční vozidla muzeum smluvně zapůjčuje prověřeným spolkům a organizacím, které mají odbornou členskou základnu a jsou s to se o zapůjčená sbírková vozidla postarat. Díky tomu jsou dnes vozidla NTM zastoupena např. v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka, v železničním muzeu v Jaroměři, v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna a na řadě dalších míst nejen v České republice.</p> <p>Můžete zmínit kolik peněz je na realizaci záměru třeba, a jakou částku máte k dispozici na letošní rok?</p> <p>Kvalifikovaný odhad nákladů se výrazně proměňuje s ohledem na vývoj hospodářské situace, vysoutěžená cena často sníží předpokládanou cenu projektovaných nákladů. Skutečné náklady tak prokáže jedině kvalitní a transparentní veřejná soutěž. NTM je příspěvkovou organizací MKČR a dle rozhodnutí Vlády ČR stále počítá s přidělením finančních prostředků ve výši bezmála 300 milionů Kč. Pro obnovu části střech je v letošním roce prozatím uvolněno více než 11 milionů Kč. </p> <p>A poslední otázka: myslíte, že stihnete muzeum vybudovat do roku 2012?</p> <p>Velice rádi bychom Železniční muzeum dokončili v co nejkratším termínu, důležitější však je poctivá příprava kvalitní architektonické soutěže, precizní oprava památkově chráněných objektů a vybudování návštěvnicky zajímavých stálých expozic. NTM není vázáno termíny ve vztahu k čerpání např. evropských dotací a postup prací závisí na uvolňování finančních prostředků v návaznosti na státní rozpočet. </p> <p>Díky za opovědi<br /> L. Kučerová</p>

Mohlo by vás také zajímat...